Totaal:
123pc.nl
mailicongiconfbiconticonliicon
propertybulletVóór 17.00 uur besteld: dezelfde dag verstuurd
propertybullet30 dagen bedenktijd
propertybulletVeilig betalen
123pc.nl
spinner
Een moment, ik ben aan het laden!
EOL
Met deze functie kunt u zoeken in niet leverbaare producten, hiermee kunt u oudere producten vinden en met nieuwe producten vergelijken als dat nodig is.
Pc-accessoiresComponentenPC/Laptops/TabletsKabels/PluggenMultimediaNetwerkSoftwareSuppliesOverigeOngesorteerdMerken

Artikel 1 - Definities

 1. 123pc.nl qzip Computers: 123pc.nl qzip Computers, gevestigd te Gorinchem, KvK-nummer 24335436.
 2. Klant: degene met wie 123pc.nl qzip Computers een overeenkomst is aangegaan.
 3. Partijen: 123pc.nl qzip Computers en Klant samen.
 4. Consument: een Klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.

Artikel 2 - Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens 123pc.nl qzip Computers.
 2. 123pc.nl qzip Computers en de Klant kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als dat schriftelijk is afgesproken.
 3. 123pc.nl qzip Computers en de Klant sluiten de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Klant of van anderen uitdrukkelijk uit.

Artikel 3 - Prijzen

 1. 123pc.nl qzip Computers hanteert prijzen in euro’s, inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratie- of verzendkosten, tenzij schriftelijk anders is afgesproken.
 2. 123pc.nl qzip Computers mag de prijzen van zijn diensten en producten op zijn website en in andere uitingen altijd wijzigen.
 3. Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die 123pc.nl qzip Computers niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding of het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.
 4. De consument mag de overeenkomst ongedaan maken vanwege een prijsverhoging in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.
 5. 123pc.nl qzip Computers stelt de prijs van de dienstverlening vast op basis van de werkelijk bestede uren, mits het totale project, product of dienst vooraf is geoffreerd.
 6. De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van 123pc.nl qzip Computers, geldend voor de periode waarin hij de werkzaamheden verricht, tenzij schriftelijk anders is afgesproken.
 7. Wanneer 123pc.nl qzip Computers en de Klant voor een dienst een totaalbedrag afspreken, is dit altijd een richtprijs, tenzij schriftelijk anders is afgesproken.
 8. 123pc.nl qzip Computers mag tot 10% van de richtprijs afwijken.
 9. 123pc.nl qzip Computers moet de Klant tijdig laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is, wanneer de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen.
 10. De Klant mag het deel van de opdracht dat boven de richtprijs (vermeerderd met 10%) uitkomt laten vervallen, wanneer de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen.
 11. 123pc.nl qzip Computers mag zijn prijzen jaarlijks aanpassen.
 12. 123pc.nl qzip Computers zal prijsaanpassingen meedelen aan de Klant voorafgaand aan de ingang ervan.
 13. De consument mag de overeenkomst met 123pc.nl qzip Computers opzeggen wanneer hij het niet eens is met de prijsverhoging.

Artikel 4 - Betalingen en betalingstermijn

 1. 123pc.nl qzip Computers mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het afgesproken bedrag verlangen.
 2. De zakelijke Klant moet een betaling achteraf binnen 8 dagen na levering hebben voldaan tenzij anders schriftelijk afgesproken.
 3. De particuliere Klant moet een betaling bij de aflevering van de dienst of product hebben voldaan, tenzij anders schriftelijk afgesproken.
 4. De betalingstermijnen die 123pc.nl qzip Computers hanteert, zijn fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de Klant het afgesproken bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft betaald, hij automatisch in verzuim en in gebreke is, zonder dat 123pc.nl qzip Computers aan de Klant een aanmaning hoeft te sturen of in gebreke hoeft te stellen.
 5. 123pc.nl qzip Computers mag een levering afhankelijk stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

Artikel 5 - Gevolgen te late betaling

 1. Betaalt de Klant niet binnen de afgesproken termijn, dan mag 123pc.nl qzip Computers de wettelijke rente van 2% per maand voor niet-handelstransacties en de wettelijke rente van 8% per maand voor handelstransacties in rekening brengen vanaf de dag dat de Klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
 2. Wanneer de Klant in verzuim is, moet hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding betalen aan 123pc.nl qzip Computers.
 3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 4. Wanneer de Klant niet op tijd betaalt, mag 123pc.nl qzip Computers zijn verplichtingen opschorten totdat de Klant heeft betaald.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de Klant, zijn de vorderingen van 123pc.nl qzip Computers op de Klant onmiddellijk opeisbaar.
 6. Weigert de Klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door 123pc.nl qzip Computers, dan moet hij nog steeds de afgesproken prijs betalen.

Artikel 6 - Recht van reclame

 1. Wanneer de Klant in verzuim is, mag 123pc.nl qzip Computers het recht van reclame inroepen ten aanzien van de onbetaalde aan de Klant geleverde producten.
 2. 123pc.nl qzip Computers maakt gebruik van zijn recht van reclame door een schriftelijke of elektronische mededeling aan de Klant.
 3. Zodra de Klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, moet de Klant de betreffende producten onmiddellijk retourneren aan 123pc.nl qzip Computers, tenzij schriftelijk anders is afgesproken.
 4. De Klant betaalt de kosten voor het terughalen of -brengen van de producten in lid 3.

Artikel 7 - Herroepingsrecht

 1. Een consument (particuliere Klant) mag een online aankoop binnen 14 dagen na aankoop zonder opgave van reden ongedaan maken. Dit herroepingsrecht geldt alleen wanneer:
 • het product niet is gebruikt
 • het geen product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast
 • het geen product is dat niet kan worden teruggestuurd om hygiënische redenen, zoals headset, toetsenborden en muizen.
 • de verzegeling nog intact is, wanneer het gaat om gegevensdragers met digitale inhoud, zoals dvd's of cd's
 • het product geen los tijdschrift of losse krant is
 • het geen reparatie betreft
 • de consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht
 • het geen dienst betreft die met instemming van de Klant volledig worden uitgevoerd binnen de bedenktijd en waarbij de Klant uitdrukkelijk heeft verklaard van het herroepingsrecht af te zien

Verder zijn uitgezonderd:

 • overeenkomsten waarbij een notaris nodig is
 • overeenkomsten voor een bedrag van minder dan € 50
 1. De bedenktijd van 14 dagen in lid 1 begint:
  • op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1 bestelling
  • zodra de consument de overeenkomst levering van de dienst heeft gesloten
  • zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen
 2. De consument kan aangeven dat hij van zijn herroepingsrecht gebruik wil maken door een mail te retourneren aan qizipcomputers@123pc.nl, eventueel met behulp van het herroepingsformulier dat via de website van 123pc.nl qzip Computers, www.123pc.nl, kan worden ingevuld onder de accountpagina.
 3. De consument moet het product binnen 14 dagen na het sturen van de mail in lid 3 terugsturen naar 123pc.nl qzip Computers.
 4. Stuurt de consument het product niet terug, dan vervalt zijn herroepingsrecht.

Artikel 8 - Vergoeding van bezorgkosten

 1. Wanneer de consument op tijd zijn aankoop heeft herroepen en op tijd de volledige bestelling naar 123pc.nl qzip Computers heeft geretourneerd, dan zal 123pc.nl qzip Computers eventuele door de consument betaalde verzendkosten binnen 14 dagen na ontvangst van de tijdig volledig geretourneerde bestelling aan de consument terugbetalen.
 2. De kosten voor bezorgen komen slechts voor rekening van 123pc.nl qzip Computers voor zover de volledige bestelling wordt geretourneerd.

Artikel 9 - Vergoeding van bezorgkosten

 1. Heeft de consument op tijd van zijn herroepingsrecht gebruik gemaakt en op tijd de volledige bestelling aan 123pc.nl qzip Computers teruggestuurd, dan zal 123pc.nl qzip Computers eventuele door de consument betaalde verzendkosten binnen 14 dagen na ontvangst van de geretourneerde bestelling aan de consument terugbetalen.
 2. De kosten voor bezorgen komen slechts voor rekening van 123pc.nl qzip Computers voor zover de volledige bestelling wordt geretourneerd.

Artikel 10 - Vergoeding retourkosten

 1. Indien de consument een beroep doet op zijn herroepingsrecht en de volledige bestelling op tijd retourneert, dan betaalt de Klant de kosten daarvoor.

Artikel 11 - Opschortingsrecht

 1. Tenzij de Klant een consument is, doet hij hierbij afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Artikel 12 - Retentierecht

 1. 123pc.nl qzip Computers kan gebruikmaken van zijn retentierecht en in dat geval producten van de Klant bij zich houden, totdat de Klant alle nog openstaande rekeningen van 123pc.nl qzip Computers heeft betaald, tenzij de Klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.
 2. Het retentierecht geldt ook op grond van eerdere overeenkomsten waardoor de Klant nog geld moet betalen aan 123pc.nl qzip Computers.
 3. 123pc.nl qzip Computers is niet aansprakelijk voor eventuele schade die de Klant lijdt vanwege het gebruik van zijn retentierecht.

Artikel 13 - Verrekening

 1. Tenzij de Klant een consument is, doet hij afstand van zijn recht om een schuld aan 123pc.nl qzip Computers te verrekenen met een vordering op 123pc.nl qzip Computers.

Artikel 14 - Eigendomsvoorbehoud

 1. 123pc.nl qzip Computers blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de Klant alle openstaande facturen van 123pc.nl qzip Computers met betrekking tot een onderliggende overeenkomst heeft betaald, inclusief vorderingen vanwege het tekortschieten in de nakoming.
 2. Tot die tijd in lid 1 kan 123pc.nl qzip Computers gebruikmaken van zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.
 3. Voordat het eigendom is overgegaan op de Klant, mag de Klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of op een andere manier bezwaren.
 4. Wanneer 123pc.nl qzip Computers gebruik maakt van zijn eigendomsvoorbehoud, dan wordt daarmee de overeenkomst ongedaan gemaakt en mag 123pc.nl qzip Computers van de Klant schadevergoeding, gederfde winst en rente eisen.

Artikel 15 - Levering

 1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
 2. Levering vindt plaats bij 123pc.nl qzip Computers, tenzij anders wordt afgesproken.
 3. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de Klant aangegeven adres.
 4. Wanneer de Klant de afgesproken bedragen niet of niet op tijd betaalt, mag 123pc.nl qzip Computers zijn verplichtingen opschorten totdat de Klant betaalt.
 5. Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, waardoor de Klant een verlate levering niet aan 123pc.nl qzip Computers kan tegenwerpen.

Artikel 16 - Levertijd

 1. De levertijden van 123pc.nl qzip Computers zijn indicatief. Indien later wordt geleverd, kan de Klant hieraan geen rechten ontlenen, tenzij schriftelijk anders wordt afgesproken.
 2. De levertijd gaat in wanneer de Klant het bestelproces volledig heeft afgerond en daarvan een bevestiging heeft gekregen van 123pc.nl qzip Computers.
 3. De Klant krijgt geen schadevergoeding en mag de overeenkomst niet ongedaan maken wanneer 123pc.nl qzip Computers later levert dan is afgesproken. De Klant mag de overeenkomst wel ongedaan maken wanneer dat schriftelijk is afgesproken of wanneer 123pc.nl qzip Computers niet binnen 14 dagen kan leveren, na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand of de Klant en 123pc.nl qzip Computers iets anders hebben afgesproken.

Artikel 17 - Feitelijke levering

 1. De Klant moet ervoor zorgen dat de feitelijke levering van zijn bestelde producten op tijd kan plaatsvinden.

Artikel 18 - Transportkosten

 1. De Klant betaalt de kosten voor transport, tenzij de Klant en 123pc.nl qzip Computers schriftelijk iets anders hebben afgesproken.

Artikel 19 - Verpakking en verzending

 1. Wanneer de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan moet de Klant hiervan door de vervoerder een aantekening op laten maken voordat hij het product in ontvangst neemt. Doet de Klant dit niet, dan kan hij 123pc.nl qzip Computers niet aansprakelijk stellen voor eventuele schade.
 2. Wanneer de Klant zelf het transport van een product regelt, moet hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer melden aan 123pc.nl qzip Computers. Doet de Klant dit niet, dan kan hij 123pc.nl qzip Computers niet aansprakelijk stellen voor eventuele schade.

Artikel 20 - Verzekering

 1. De Klant moet de volgende zaken voldoende verzekeren en verzekerd houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade, en diefstal:
  • geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst
  • zaken van 123pc.nl qzip Computers die bij de Klant aanwezig zijn
  • zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd
 1. De Klant geeft op eerste verzoek van 123pc.nl qzip Computers de polis van deze verzekeringen ter inzage.

Artikel 21 - Bewaring

 1. Wanneer de Klant bestelde producten pas later afneemt dan de afgesproken leveringsdatum, is het risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de Klant.
 2. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige dan wel verlate afname van producten komen geheel voor rekening van de Klant.

Artikel 22 - Montage en of installatie

 1. Hoewel 123pc.nl qzip Computers zich inspant alle montage- en/of installatiewerkzaamheden zo goed mogelijk uit te voeren, draagt hij hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid behalve in het geval van opzet of grove schuld.

Artikel 23 - Garantie

 1. Wanneer de Klant en 123pc.nl qzip Computers een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor 123pc.nl qzip Computers enkel een inspanningsverplichting en dus geen resultaatsverplichting.
 2. De garantie op producten geldt alleen voor defecten die zijn veroorzaakt door een ondeugdelijke fabricage of constructie of ondeugdelijk materiaal.
 3. De garantie geldt niet:
  - in het geval van normale slijtage
  - voor schade ontstaan door ongevallen
  - voor schade ontstaan door aangebrachte wijzigingen aan het product
  - voor schade door nalatigheid of ondeskundig gebruik door de Klant
  - wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld
 4. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die 123pc.nl qzip Computers levert, gaat over op de Klant zodra deze juridisch of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de Klant komen of van een derde die het product voor de Klant in ontvangst neemt.

Artikel 24 - Ruilen

 1. De Klant mag een gekocht artikel ruilen. Hierbij gelden de volgende voorwaarden:
 • ruilen vindt plaats binnen 14 dagen na aankoop waarbij de Klant de originele factuur kan laten zien
 • het product wordt teruggebracht in de originele verpakking en met het aangehechte originele prijskaartje
 • het product is nog niet gebruikt
 1. Afgeprijsde artikelen, bederfelijke producten, op maat gemaakte artikelen of speciaal voor de Klant aangepaste artikelen en opmaat gemaakte producten kunnen niet worden geruild.

Artikel 25 - Uitvoering van de overeenkomst

 1. 123pc.nl qzip Computers voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en volgens de eisen van goed vakmanschap uit.
 2. 123pc.nl qzip Computers mag de afgesproken dienstverlening in zijn geheel of deels laten uitvoeren door anderen.
 3. De uitvoering van de overeenkomst gebeurt in overleg en na een schriftelijk akkoord en betaling van een eventueel voorschot door de Klant.
 4. De Klant moet ervoor zorgen dat 123pc.nl qzip Computers op tijd kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.
 5. Zorgt de Klant er niet voor dat 123pc.nl qzip Computers tijdig kan beginnen, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van de Klant.


Artikel 26 - Informatieverstrekking door de Klant

 1. De Klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschik­baar aan 123pc.nl qzip Computers.
 2. De Klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.
 3. Wanneer en voor zover de Klant dit verzoekt, retourneert 123pc.nl qzip Computers de betreffende bescheiden.
 4. Stelt de Klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door 123pc.nl qzip Computers redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de Klant.

Artikel 27 - Duur overeenkomst dienst

 1. De overeenkomst tussen 123pc.nl qzip Computers en de Klant betreffende een dienst of diensten wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of anders wordt afgesproken.
 2. Wanneer de Klant een overeenkomst voor bepaalde tijd aangaat, dan wordt deze na afloop van de termijn stilzwijgend omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij 1 van de partijen de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden, of een consument de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand, waardoor de overeenkomst automatisch eindigt.

Artikel 28 - Fair Use Policy (FUP)

 1. Op bepaalde diensten van 123pc.nl qzip Computers is een Fair Use Policy van toepassing. Dit beleid is bedoeld om te waarborgen dat gebruikers de dienst niet onevenredig belasten, waardoor andere gebruikers mogelijk hinder ondervinden. 123pc.nl qzip Computers streeft ernaar elke klant gelijke mogelijkheden te bieden om van de diensten gebruik te maken. We vragen onze gebruikers dan ook om de diensten op een verantwoorde en eerlijke manier te benutten, zodat een optimale ervaring voor alle gebruikers gegarandeerd blijft.
 2. Indien het in de praktijk blijkt dat een klant een dienst aan het overbelasten is, zal 123pc.nl qzip Computers de klant hierover informeren. Op deze manier wordt de klant zich bewust van zijn/haar gebruik en kan hij/zij zich hierop aanpassen.
 3. Bij herhaalde waarschuwingen behoudt 123pc.nl qzip Computers zich het recht voor om eenzijdig en met een opzegtermijn van één maand het contract met de betreffende klant te beëindigen. Het doel van deze maatregel is om de kwaliteit van onze diensten te handhaven en ervoor te zorgen dat alle klanten een optimale ervaring hebben. We streven naar een constructieve samenwerking met onze klanten, maar behouden ons het recht voor om passende maatregelen te nemen indien dat nodig is om onze diensten te beschermen.

Artikel 29 - Opzeggen dienst voor onbepaalde tijd

 1. De zakelijke Klant kan een overeenkomst voor een dienst voor onbepaalde tijd opzeggen met een opzegtermijn van 3 maanden.
 2. Een consument (particuliere Klant) mag een overeenkomst voor een dienst voor onbepaalde tijd opzeggen met een opzegtermijn van 1 maand.

Artikel 30 - Intellectueel eigendom

 1. 123pc.nl qzip Computers behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen en maquettes, tenzij anders is afgesproken.
 2. De Klant mag de intellectuele eigendomsrechten in lid 1 niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 123pc.nl qzip Computers aan anderen tonen, ter beschikking stellen of op een andere manier gebruiken.

Artikel 31 - Boetebeding

 1. Wanneer de Klant het artikel over geheimhouding of intellectueel eigendom overtreedt, dan moet hij aan 123pc.nl qzip Computers voor elke overtreding een onmiddellijk opeisbare boete betalen.
 2. Is de Klant een consument dan bedraagt de boete in lid 1: € 1.000.
 3. Is de Klant geen consument dan bedraagt de boete in lid 1: € 5.000
 4. Daarnaast moet de Klant een bedrag van 5% van toepasselijke bedrag in lid 2 of 3 betalen voor elke dag dat die overtreding voortduurt.
 5. De Klant moet de boete in lid 1 betalen zonder dat een ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig is. Ook hoeft er geen sprake te zijn van schade.
 6. 123pc.nl qzip Computers mag naast de boete in lid 1 ook een schadevergoeding eisen van de Klant.

Artikel 32 - Vrijwaring

 1. De Klant vrijwaart 123pc.nl qzip Computers tegen alle aanspraken van anderen die verband houden met de door 123pc.nl qzip Computers geleverde producten en/of diensten.

Artikel 33 - Klachten

 1. De Klant moet een door 123pc.nl qzip Computers geleverd product of verleende dienst zo snel mogelijk onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
 2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan dat wat de Klant redelijkerwijs mocht verwachten, dan moet de Klant 123pc.nl qzip Computers daarvan op de hoogte te stellen binnen 1 maand na het vaststellen van de tekortkoming.
 3. Een consument moet uiterlijk binnen 2 maanden na het vaststellen van de tekortkoming 123pc.nl qzip Computers hiervan op de hoogte stellen.
 4. De Klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort­koming, zodat 123pc.nl qzip Computers hierop gepast kan reageren.
 5. De Klant moet aantonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen de Klant en 123pc.nl qzip Computers.
 6. Wanneer een klacht gaat over lopende werkzaamheden, dan kan de Klant niet eisen dat 123pc.nl qzip Computers andere werkzaamheden gaat verrichten dan is afgesproken.

Artikel 34 - Ingebrekestelling

 1. De Klant moet een eventuele ingebrekestelling schriftelijk kenbaar maken aan 123pc.nl qzip Computers.
 2. De Klant is ervoor verantwoordelijk dat zijn ingebrekestelling 123pc.nl qzip Computers ook daadwerkelijk op tijd bereikt.

Artikel 35 - Aansprakelijkheid Klant

 1. Wanneer 123pc.nl qzip Computers een overeenkomst aangaat met meerdere Klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor het nakomen van de afspraken in die overeenkomst.

Artikel 36 - Aansprakelijkheid 123pc.nl qzip Computers

 1. 123pc.nl qzip Computers is alleen aansprakelijk voor schade die de Klant lijdt wanneer die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
 2. Wanneer 123pc.nl qzip Computers aansprakelijk is voor schade, dan geldt dat alleen voor directe schade die verband houdt met de uitvoering van een onderliggende overeenkomst.
 3. 123pc.nl qzip Computers is niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst of schade aan derden.
 4. Wanneer 123pc.nl qzip Computers aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Is er geen verzekering gesloten of wordt geen schadebedrag uitgekeerd, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en kunnen niet leiden tot enige vergoeding, ontbinding of opschorting.

Artikel 37 - Vervaltermijn

 1. Elk recht van de Klant op schadevergoeding van 123pc.nl qzip Computers vervalt 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 BW.

Artikel 38 - Ontbinding

 1. De Klant mag de overeenkomst ongedaan maken wanneer 123pc.nl qzip Computers toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming de ontbinding niet rechtvaardigt vanwege haar bijzondere aard of geringe betekenis.
 2. Is de nakoming van de verplichtingen door 123pc.nl qzip Computers nog mogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat 123pc.nl qzip Computers in verzuim is.
 3. 123pc.nl qzip Computers mag de overeenkomst met de Klant ongedaan maken, wanneer de Klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel wanneer 123pc.nl qzip Computers kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om aan te nemen dat de Klant zijn verplichtingen niet zal nakomen.

Artikel 39 - Overmacht

 1. In aanvulling op artikel 6:75 BW geldt dat een tekortkoming van 123pc.nl qzip Computers door de Klant niet aan 123pc.nl qzip Computers kan worden toegerekend wanneer er sprake is van overmacht.
 2. Onder de overmachtsituatie in lid 1 valt onder meer ook:
  - een noodtoestand zoals een burgeroorlog of natuurramp
  - wanprestatie of overmacht van toeleveranciers, bezorgers of anderen
  - stroom-, elektriciteits- internet-, computer- of telecomstoringen
  - computer­virussen
  - stakingen
  - overheidsmaatregelen
  - vervoersproblemen
  - slechte weersomstandigheden
  - werkonderbrekingen
 3. Wanneer zich een overmachtsituatie voordoet waardoor 123pc.nl qzip Computers 1 of meer verplichtingen naar de Klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat 123pc.nl qzip Computers kan nakomen.
 4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen zowel de Klant als 123pc.nl qzip Computers de overeenkomst schriftelijk in zijn geheel of deels ongedaan maken.
 5. 123pc.nl qzip Computers hoeft in een overmachtsituatie geen vergoeding aan de Klant te betalen, ook niet wanneer 123pc.nl qzip Computers hiervan voordeel heeft.

Artikel 40 - Wijziging overeenkomst

 1. Wanneer het voor de uitvoering ervan nodig is om een gesloten overeenkomst te wijzigen, kunnen de Klant en 123pc.nl qzip Computers de overeenkomst aanpassen. Dit geldt niet voor producten die de Klant heeft gekocht in een fysieke winkel.

Artikel 41 - Wijziging algemene voorwaarden

 1. 123pc.nl qzip Computers mag deze algemene voorwaarden wijzigen.
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang mag 123pc.nl qzip Computers altijd doorvoeren.
 3. Ingrijpende wijzigingen zal 123pc.nl qzip Computers zoveel mogelijk vooraf met de Klant bespreken.
 4. Een consument mag bij een ingrijpende wijziging van de algemene voorwaarden de onderliggende overeenkomst opzeggen.

Artikel 42 - Overgang van rechten

 1. De Klant kan geen rechten uit een overeenkomst met 123pc.nl qzip Computers aan anderen overdragen zonder schriftelijke toestemming van 123pc.nl qzip Computers.
 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals in artikel 3:83 lid 2 BW.

Artikel 43 - Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Wanneer 1 of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan heeft dit geen invloed op de overige bepalingen van deze voorwaarden.
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat 123pc.nl qzip Computers bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Artikel 44 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op deze algemene voorwaarden en iedere onderliggende overeenkomst tussen de Klant en 123pc.nl qzip Computers is Nederlands recht van toepassing.
 2. De rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van 123pc.nl qzip Computers is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen de Klant en 123pc.nl qzip Computers, tenzij de wet iets anders bepaalt.

Download PDF